MOBİL UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ 

EASYSOFT BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ’nin sahibi olduğu ve bizzat kendileri tarafından işletilen Blurry’e hoş geldiniz. 

 1. Taraflar 

İşbu Sözleşme, İzzetpaşa Mah. Yeniyol cad. Nurol Tower Ap. No:3/336 Şişli/İst. adresinde muhkim EASYSOFT BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Blurry” olarak anılacaktır) ile sözleşmeye konu hizmetleri alan kullanıcılar (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. Blurry ile Kullanıcı, tek başına “taraf”, birlikte “taraflar” olarak anılacaktır.

 1.  Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Blurry tarafından Kullanıcılara sunulan hizmetlerin yer aldığı mobil uygulamada bulunan tüm Hizmet ve İçerik’e ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup uygulamada Blurry tarafından gerçekleştirilen hizmetlere, kullanıma, içeriklere ve Kullanıcılara yönelik her türlü beyan ve düzenleme işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. 

 1. Amaç ve Kapsam

İşbu sözleşme Blurry ile Kullanıcı arasında akdedilmiş olup taraflar açısından bağlayıcıdır. Sözleşme, Blurry tarafından Kullanıcılara sunulan hizmet ve içeriklerin şartlarını ve koşullarını düzenlemektedir. 

 1. Kullanım Sözleşmesinin Şartlarının Kabulü ve Yürürlük 

Kullanıcı, Blurry mobil uygulamasını akıllı telefona veya uygulamanın izin verdiği herhangi bir cihaza indirip hesap oluşturduktan sonra işbu Kullanım Şartlarını ve her biri bu sözleşmeye atıfta bulunmak suretiyle dahil edilen Gizlilik Politikasıyla ve Güvenlik İpuçlarını kabul ettiği takdirde, işbu hüküm ve koşullara ve her biri bu sözleşmeyle atıfta bulunmak suretiyle Gizlilik Politikasına ve Güvenlik Politikasına tabi olmayı kabul etmiş olur. Uygulamanın içinde sunulan ek özelliklerin, ürünlerin ve/veya hizmetlerin satın alınması halinde de kullanıcılara bildirilen tüm şartların bağlayıcı olduğu, işbu sözleşme ile bildirilmiş olur. Size açıklanan tüm şartlara olan bağlılığınızı bu sözleşmeyle bildirmiş olacaksınız. Bu Sözleşmenin bazı koşullarını kabul etmiyorsanız, hizmeti kullanmamanız gerekmektedir. 

Kanunlardaki değişiklikler, güncel gereksinimler, yeni özelliklerin yansıtılması veya işletme pratiklerinde yapılan değişiklikler gibi çeşitli nedenlerle işbu Sözleşme’de değişiklikler yapılması halinde, Sözleşme’nin güncel hali mobil uygulamanın “Ayarlar” kısmında ve www.blurryapp.com internet adresinde yayınlanır. Kullanıcı, mobil uygulamayı kullanmaya devam ettiği sürece, Sözleşmenin güncel halini de kabul etmiş sayılır. Güncel değişiklikleri inceleme ve kontrol etme yükümlülüğü Kullanıcıdadır. Taraflar arasında geçerli olan Sözleşme, mobil uygulamada ve internet sitesinde yayınlanan en güncel Sözleşmedir. Değişikliklerin, Kullanıcıların haklarını ve/veya yükümlülüklerini etkileyen esaslı değişiklikler olması halinde Kullanıcılar, uygulamanın içindeki bildirimlerle haberdar edilir ve kendilerinin onayına sunulur. Sözleşmeyi ve eklerini güncel haliyle kabul eden ve uygulamayı kullanmaya devam eden Kullanıcı, değişiklikler hakkında bilgisi olduğunu ve Sözleşmenin güncel haliyle tüm hüküm ve koşullar ile yükümlülükleri kabul etmiş ve işbu sözleşmenin önceki tüm sözleşmeleri hükümsüz kılacağını onaylamış.

 1. Tanımlar 

Haklar: Telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm mali ve manevi hakları da içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’te zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar. 

Hizmet/Hizmetler: Uygulama içerisinde Yazılım'ını Blurry veya üçüncü kişi servis sağlayıcıların geliştirdiği etkileşimli paylaşma ve sohbet platformu üzerinden, Sanal Ortam ve diğer iletişim kanalları üzerinden, Kullanıcılara İçerik'i sunma ve paylaşma hizmetleri de dahil olmak üzere, Blurry tarafından sunulan veya ileride sunulacak olan her türlü hizmet ve uygulamalardır. 

İçerik: Uygulamada, tüm Hakları Blurry’e ait olan ve/veya kullanıcılar tarafından, uygulamaya konulmak suretiyle, bu sözleşmede belirtilen şekilde, Blurry’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma Hakları ile kullanma ve kullandırma Hakları verilmiş olan dosya, yazı, grafik, görüntü, müzik, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriktir. 

Kullanıcı/Kullanıcılar: Uygulamaya erişen, hesap oluşturmak suretiyle uygulamayı ve Blurry tarafından sağlanan hizmetleri kullanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 

Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır. 

Uygulama: Blurry’e ait (uygulama ana alan adı) ve alt alan adlarından ulaşılabilen, Hizmet'i sağlamak için Blurry‘nin kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri de dâhil olmak üzere, Blurry’nin kullanıcılara Hizmet'i sunduğu mobil uygulamayı ifade eder. Hizmet'in özü icabı, zaman zaman Sözleşme'de (Uygulama, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet siteleri de dahil olmak üzere) diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir. 

Sözleşme: İşbu Mobil Uygulama Kullanım Şartları Sözleşmesini ifade eder. 

Yazılım: Tamamının Blurry ve/veya anlaşmalı üçüncü kişi servis sağlayıcıları tarafından geliştirildiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile ilgili tüm Haklarının EASYSOFT tarafından alınmış olduğu, uygulamada Hizmet'in verilmesi amacıyla kullanılan, üzerindeki tüm Haklar'ın Blurry’nin mülkiyetinde olduğu ve/veya lisans sahibi olduğu arayüz ve bilgisayar programları bütünüdür. İşbu Sözleşme kapsamında, Yazılım ve Blurry’nin Yazılım üzerindeki tüm Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. 

 1. Cezai ve Hukuki Sorumluluk ile Uygunluk 

Blurry’de Kullanıcılar tarafından bir hesap oluşturmak ve bu hizmeti kullanabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş ve reşit olmak gerekmektedir. Kullanıcılar, hesap oluşturmakla ve Blurry tarafından sunulan Hizmetleri kullanmakla aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder: Blurry; kullanıcıların yaşını, fiil ve ceza ehliyetini, adli sicil durumunu bilme yükümlülüğüne sahip değildir. Her kullanıcı uygulamaya girip hizmet almaya başladığı an ceza-i ve hukuki sorumluğunun var olduğunu taahhüt eder. Aksi durumun ispatı kullanıcıya aittir. Blurry, Kullanıcıların 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen uygulamayı kullanması veya cezai ve hukuki ehliyetinin var olmaması sebebiyle doğan zararlardan sorumlu olmayıp, bu hususta cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcılara aittir.

6.1.) Blurry ile bağlayıcı bir sözleşme yapmanız için Blurry’nin tüm şartlarını kabul ederek ancak uygulamadan yararlanabilirsiniz, hak ve menfaat elde edebilirsiniz. Onay almadan yapacağınız her işlem için sizi mevzuat karşısında sorumlu olmakla birlikte hiçbir hak elde edemeyeceğinizi bildiririz. 

6-2.) Uyuşmazlıktan doğan tüm yargılamalar İSTANBUL ADLİYESİ yargı çevresi yetkilidir. Ceza hukuku genel ilkeler ve emredici kurallar istisna olmak üzere diğer tüm sorunlarda gelişen ve değişen şartlar dahilinde şirketimizin bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir. 

6.3. Bu sözleşme Blurry’nin bu tarih ve şartlardaki güncel veri ve değerler ışığında oluşturduğu kurallardır. Güncel durum, konjonktürel şartlar ve kamu düzeni ile ilgili kuralların değişmesi ile oluşacak yeni durum yetkili mercilerin yetkileri dahilinde düzenledikleri bağlayıcı işlemler, ayrıca Blurry’nin burada belirtmesine gerek olmadan geçerlik kazanır. Bu konu hilafına tüm kazanımlar ve talepler geçersiz olarak kabul edilecektir. Kullanıcı bu kuralı kabul ve taahhüt eder. 

6.4. Blurry, gizlilik ve dürüstlük esasına göre çalışmaktadır. Bu kuralı ihlal edenlere hukuki ve ceza-i yaptırımlar uygulanacaktır. Konuya ilişkin mevzuat (Anayasamız,TCK, KVKK, TBK, TTK, FSEK ve diğer yazılı mevzuatın ilgili maddeleri uygulamamızın dayandığı kaynaklardır.) 

6.5. TCK. İlgili maddeleri ;

Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.(1) (2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(1) (3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. 

Madde 133- (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) 

(Değişik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. _ 

2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ve “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ibaresi ise “verilecek ceza bir kat artırılır” şeklinde; ikinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar hapis” şeklinde; üçüncü fıkrasında yer alan “altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “rızası olmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “hukuka aykırı olarak” ibaresi eklenmiştir. (2) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 80 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “iki aydan altı aya kadar hapis” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar hapis” şeklinde; ikinci fıkrasında yer alan “altı aya kadar hapis” ibaresi “altı aydan iki yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiştir. 9001 

Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.(1) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. 

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) (2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3) 

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (4) (2) (Ek:17/10/2019-7188/17 md.) Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236’ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır. 

Nitelikli haller Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Mevzuatın diğer düzenlemeleri gerektiğinde zikredilecek veya kısaca atıfta bulunulacaktır. 

 1. Hak ve Yükümlülükler 

7.1. Kullanıcılar 

7.1.1 Kullanıcı statüsünün kazanılması için, sözleşmeyi onaylamanız yeterlidir. Kullanıcı hak ve yükümlülükleri sadece onay yapan kişi üzerinde doğmakta olup kullanıcı kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Blurry, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan kullanımı iptal edebilir veya kullanımın devam etmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Blurry, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın kullanıma son verebilir. 

7.1.2 Kullanıcı, mobil uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, uygulamada belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. 

7.1.3 Kullanıcının Profil Sayfasına erişmek ve uygulama üzerinde bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu profil bilgileri, kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. 

7.1.4 Kullanıcı uygulama dahilinde genel kabul gören ahlak kurallarına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun davranmayı kabul eder. Uygulamada suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Kullanıcının hareketlerinden doğan hukuki sorunlar veya taleplerden uygulamamız sorumlu tutulamaz. 

7.1.5 Kullanıcının, uygulama aracılığıyla beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Uygulama, siyasi ve felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanması için kullanılamaz, uygulamada' haksız rekabete yol açan ve ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda hiçbir davranış veya yorumda bulunulamaz ve uygulamada toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz. 

7.1.6 Kullanıcı, T.C. Anayasa'sı, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat yükümlülüğü doğurabilecek, kamu güvenliği, milli birlik ve beraberliği bozucu, genel ahlaka, kamu menfaatine ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçerik’lerin uygulama aracılığıyla paylaşılamayacağını, bunu bildiğini, aksi halde kendisinin bizzat sorumlu olacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, Blurry ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil Blurry’nin bu nedenle ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminatı Blurry ve yetkililerine ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.1.7 Kullanıcı, diğer kullanıcıların özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

7.1.8 Kullanıcı, bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak uygulamada ifşa ettiği düşünce, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi İçeriklerin Blurry tarafından onaylanmayabileceğini, onaylanması halinde herhangi bir hukuki engelle karşılaşıldığı takdirde uygulamaya yüklenen içeriklerin kullanımının engelleneceğini ve Blurry her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve İçerikleri sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

7.1.9 Kullanıcı, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs. satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyalin uygulamada paylaşılamayacağını ve bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul eder. 

İşbu Sözleşmenin Hak ve Yükümlülükler başlıklı 7. maddesine aykırı davranan Kullanıcılar, Sözleşmenin 22. maddesinde yer alan cezai şart maddesine tabi tutulur.

7.2. İçerik 

7.2.1 Kullanıcı, Blurry uygulamasında yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Blurry’nin ve çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı Blurry’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği, gizlilik politikaları hakkında Blurry’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 

7.2.2 Kullanıcı, Blurry dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi uygulamada kullanamaz, diğer kullanıcılara gönderemez. Blurry, kullanıcının bilgisayarına zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, kendisi tarafından uygulamaya sağlanan her türlü bilgi, İçerik, materyal veya verinin kötü niyetli yazılım içermemesi için gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.2.3 Blurry uygulamada bulunan İçerik’leri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve İçerik’leri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir, kullanıcıların uygulamaya yüklediği İçerikleri ve kullanıcılar arasındaki uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm iletişimi her zaman kontrol edebilir ve saklayabilir. 

7.2.4 Kullanıcı uygulamaya yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü İçerikle ilgili olarak Blurry söz konusu içeriği başka ortama aktarma ve içerikle ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. 

7.2.5 Kullanıcı, uygulamaya konulmak üzere Blurry’e verdiği ve uygulama üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü İçerik'in tüm Haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda Blurry’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Blurry, bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde kullanıcının bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir. 

7.2.6 Kullanıcı, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan bir İçerik’i, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakiyeti olmadan, uygulamaya ekleyemez, dağıtamaz veya kopyalayamaz. Blurry 5651 sayılı Kanun uyarınca, kullanıcı tarafından sağlanan İçerik’i kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı, uygulamaya sağladığı İçerik'ten tek başına sorumlu olduğunu Blurry’nin bu hususta hiçbir sorumluluk üstlenmediğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.2.7 Kullanıcı, uygulamaya konulmasıyla birlikte, Blurry e verdiği İçerik'in, kanunlarca belirlenmiş en geniş anlam ve kapsamıyla her türlü kullanma ve kullandırma Haklar'ı ile her türlü faydalanma ve faydalandırma haklarını, Blurry e ücretsiz olarak (herhangi bir ücret talep etmeden) verdiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir anlatımla, 

kullanıcı, İçerik’i yayınlaması için uygulamaya ilettiği/yüklediği andan itibaren İçerik üzerinde sahip olduğu Haklar’ı yani manevi haklarından umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve anılan İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın ve bedelsiz olarak Blurry’e vermiş, ayrıca İçerik üzerinde sahip olduğu maddi haklardan FSEK m.21’de zikredilen “işleme” (eserin bir şekilden diğer şekillere sokulması, belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi yapılması, henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi, eserin izahı veya şerhi yahut kısaltılmasının yapılması hakları dahil), m.22’de zikredilen “çoğaltma” (plan, proje ve krokilerin uygulaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.23’de zikredilen “yayma” (kiralama ve kamuya ödünç verme dahil), m.24’de zikredilen “temsil” (anlatım, sergileme, iletim hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar şekilde yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 48-52 maddeleri çerçevesinde herhangi kısıtlamaya tabi bulunmaksızın, bedelsiz, süresiz ve gayrikabili rücu olarak Blurry’e devretmiştir. 

7.2.9 Bu 6. madde kapsamında ve aksi belirtilmedikçe Sözleşme'de belirtilen Haklar internet dahil ama bununla kısıtlı olmaksızın tüm Sanal Ortamlar ve diğer iletişim kanalları ile diğer on-line ve off-line (televizyon, radyo, basın ve benzeri) mecralarda, dünya çapında kullanım, kullandırma, faydalanma ve faydalandırma Haklar'ını kapsar. Bu madde dahilinde Haklar, İçerik üzerinde olabilecek her türlü işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim Hakları'nı da kapsar. Blurry söz konusu Haklar'ın kullanımı veya kullandırılmasında ve faydalanma veya faydalandırılmasında Üye’nin önceden yazılı veya sözlü herhangi bir iznini almayacaktır. Söz konusu Haklar kullanıcı tarafından değiştirilemez, geri alınamaz, sınırsız, sürekli, kalıcı, devredilebilir, İçerik'in uygulamaya konulması ile uygulamaya konulduğu tarih itibariyle, tamamen ücreti ödenmiş şekilde (veya başka türlü deyişle, Hizmet karşılığında bedelsiz olarak) Kullanıcı tarafından Blurry e verilmiş olarak kabul edilir. 

7.2.10 Kullanıcı, bu 6. madde konusu Haklar'ın Blurry tarafından, ticari kazanç sağlayacak şekilde kullanılabileceğini ve faydalanılabileceğini bilmekte ve bu hususu peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde ve Sözleşme konusu Blurry e verilen Haklar için kullanıcı, herhangi bir şekilde Blurry den herhangi bir nam altında bir bedel veya ücret talep etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.2.11 Blurry, kullanıcıya bildirmeksizin ve kullanıcının yazılı veya sözlü onayını almaksızın, işbu 6. madde kapsamındaki İçerik'i değiştirebilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir, üzerinde oynayabilir, diğer İçerik ile birleştirebilir ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere diğer benzeri tasarruflarda bulunabilir. 

 1. Mobil Uygulama Hesabı

Blurry'i kullanmak için Facebook giriş bilgilerinizi kullanarak veya cep telefonu bilginizi girerek oturum açabilirsiniz. Facebook ile giriş yaparsanız, herkese açık Facebook profiliniz ve diğer Blurry kullanıcılarıyla ortak olarak paylaştığınız Facebook arkadaşlarınızla ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli Facebook hesap bilgilerine erişmemize ve bunları kullanmamıza izin verirsiniz. Cep telefonu ile giriş yaptığınızda ise telefonunuza gelecek kodla giriş yapabilirsiniz. Sizden topladığımız bilgiler ve bunları nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın. 

Blurry’e kaydolurken kullanılan giriş bilgilerinin gizliliğini korumaktan ve bu kimlik bilgileri altında oluşan tüm faaliyetlerden sadece Kullanıcılar sorumludur. 

Kullanıcı olarak hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız, lütfen derhal Blurry yetkili birimleri ile iletişime geçiniz. 

 1.  Hizmet Değişimi ve Bitimi 

Blurry, her zaman Kullanıcılara sağladığı hizmetleri iyileştirmek ve Kullanıcılara çekici ve kullanışlı ek özellikler sunmak için çabalar. Bundan itibarla Blurry, zaman zaman yeni ürün özellikleri veya iyileştirmeleri eklemenin yanı sıra bazı özellikleri kaldırabilir ve hatta servisi tamamen durdurabilir. Blurry bu eylemleri gerçekleştirmeden önce Kullanıcılara ilgili eylemler hakkında bilgi verme yükümlülüğünde değildir. Kullanıcılara konu hakkında önceden bilgi verilmemesi, Blurry‘nin hukuki sorumluluğuna ek bir külfet getirmeyecektir.

Uygulamadaki "Ayarlar” kısmındaki talimatları uygulayarak hesabınızı istediğiniz zaman, herhangi bir nedenle feshedebilirsiniz, ancak uygulamadaki hizmetleri satın almak için kullandığınız ödeme hesabını da (ör. iTunes, Google Play) size ek ödeme yansıtılmaması için kontrol etmeniz gerekmektedir. Hesabın feshedilmesinden sonra ek ödemeleri durdurma yükümlülüğü Kullanıcı da olup bu ek ödemelerden Blurry sorumlu tutulamaz. 

Blurry, bu sözleşmeyi ihlal ettiğinize inanıyorsa, hesabınızı herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. Bu tür bir fesih üzerine, satın alımlar için herhangi bir iade hakkınız olmayacaktır, Blurry’nin böyle bir durumda geri ödeme yani iade sorumluluğu olmayacaktır. 

 1.  Diğer Kullanıcılarla İrtibat, İçerik ve Güvenlik

Blurry’i kullanarak, diğer kullanıcıların size mesaj atabilmesine, sohbet başlatabilmesine, sizin profilinizi görebilmesine izin vermektesiniz. Blurry, uygulamanın dışında yürütülen irtibatlardan ve uygulamanın içindeki irtibatların içeriğinden sorumlu değildir. Özellikle uygulamadan iletişim kurmaya veya yüz yüze görüşmeye karar verirseniz, diğer kullanıcılarla olan tüm etkileşimlerde dikkatli olmayı kabul edersiniz. 

İşbu anlaşmayla, uygulamayı kullanmadan önce Blurry’nin Güvenlik İpuçlarını incelemeyi ve takip etmeyi kabul edersiniz. Diğer kullanıcılara finansal bilgilerinizi (örneğin, kredi kartı veya banka hesabı bilgilerinizi) sağlamayacağınızı veya banka havalesi veya başka bir şekilde para göndermeyeceğinizi kabul edersiniz. Kullanıcılar arasında gerçekleşen, uygulamanın amacı dışında veya dahilinde her türlü irtibat ve ilişkilerden sadece ve sadece Kullanıcılar sorumludur. Blurry, bu konuda sorumluluk kabul etmez. 

Blurry, kullanıcılarının adli sicil kayıtlarına bakmaz ve herhangi bir kontrolde bulunmaz. Bu sözleşmeyi kabul ederek bunu anladığınızı taahhüt etmiş olursunuz. Blurry, kullanıcılarının davranışı ile ilgili herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez. Karşı taraf hakkında böyle bir bilgi sahibi olmayı isterseniz, Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı imkanlara bakabilirsiniz. 

 1.  Blurry’nin Kullanıcılara Verdiği Haklar ve Yasaklı Eylemler

Blurry size uygulamaya erişmeniz ve kullanmanız için özel, tüm dünyada geçerli, telif hakkı olmayan, devredilemez, özel olmayan, geri alınabilir ve alt lisanslanamayan bir uygulamayı kullanma hakkı verir. İşbu hakkın tek amacı, Blurry tarafından amaçlanan ve bu sözleşme tarafından sağlanan faydalarını kullanmanız ve onlardan yararlanmanızdır. Bu nedenle Kullanıcılar olarak aşağıdakileri yapmayacağınızı taahhüt edersiniz: 11.1. Uygulamayı veya uygulamadaki herhangi bir içeriği Blurry’nin yazılı onayı olmadan herhangi bir ticari amaçla kullanmak. 

11.2. Uygulama aracılığıyla erişilebilen herhangi bir telifli materyali, görüntüyü, ticari markayı, ticari ismi, hizmet markasını veya başka fikri ürünleri, içeriği veya özel bilgiyi Blurry’nin önceden yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, iletmek, ondan türetilmiş eserler oluşturmak, kullanmak veya çoğaltmak. 

11.3. Blurry tarafından herhangi bir yazılı onay verilmediği halde, herhangi bir beyanınıza Blurry tarafından onay verildiğini açıklamak veya ima etmek. 

11.4. Uygulamaya veya içeriklerine erişmek, bunları geri almak, endekslemek, “veri madenciliği yapmak” veya gezinme yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde taklit etmek ya da geçiştirmek için herhangi bir robot, bot, örümcek, crawler, scraper, site arama/geri alma uygulaması, proxy veya başka manuel ya da otomatik cihaz, yöntem veya süreçleri kullanmak. 

11.5. Uygulamayı veya sunucuları veya uygulamaya bağlı ağları engelleyecek, aksatacak veya olumsuz olarak etkileyecek şekilde kullanmak. 

11.6. Virüs veya diğer kötü amaçlı yazılımları yüklemek veya uygulamanın güvenliğini tehlikeye atmak. 

11.7. Uygulamaya veya uygulama aracılığıyla iletilen herhangi bir bilginin menşeini gizlemek için başlıkları taklit etmek veya tanıtıcıları başka türlü manipüle etmek. 

11.8. Blurry’nin önceden yazılı izni olmadan Hizmetin herhangi bir kısmını “çerçevelemek” veya “yansıtmak”. 

11.9. Herhangi bir kişiyi herhangi bir amaçla bir başka web sitesine yönlendirmek için Blurry veya uygulamaya (veya Blurry’nin herhangi bir ticari markası, ticari ismi, hizmet markası, logosu veya sloganına) herhangi bir gönderme içeren meta etiketleri, kodlar veya diğer cihazlar kullanmak. 

11.10. Hizmetin herhangi bir kısmını değiştirmek, uyarlamak, alt lisans vermek, tercüme etmek, satmak, tersine mühendisliğini yapmak, şifresini çözmek, kaynak koduna dönüştürmek veya başka türlerine çevirmek veya başkalarının böyle davranmasına sebep olmak. 

11.11. Yazılı iznimiz olmadan, uygulamanın veya diğer kullanıcıların içerikleri veya bilgileri ile etkileşime girecek üçüncü taraf uygulamalar kullanmak veya geliştirmek. 

11.12. Blurry’nin yazılı onayı olmadan Blurry uygulaması programlama ara yüzünü kullanmak, buna erişmek veya yayınlamak. 

11.13. Hizmetimizin veya herhangi bir sistemin veya ağın zafiyetlerini araştırmak, taramak veya test etmek. 

11.14. Bu sözleşmeye aykırı herhangi bir faaliyeti teşvik etmek veya desteklemek. 

11.15. Blurry’nin size otomatik olarak sağladığı kullanıcıların bulanık fotoğraflarını çözmeye çalışacak kod bulmak veya bu yapmaya insanları teşvik etmek. 

Şirket, uygulamanın yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımlarını araştırabilir ve bunlara karşı hesabınızın feshedilmesi dahil uygun yasal işlemi başlatabilir. 

Size sağladığımız herhangi bir yazılım, derece yükseltmelerini, güncellemeleri veya diğer yeni özellikleri otomatik olarak indirebilir ve kurabilir. Bu otomatik indirme işlemlerini cihazınızın ayarlarından ayarlayabilirsiniz. 

10. Kullanıcılar Tarafından Blurry’e Verilen Yetkiler 

Bir hesap oluşturarak, Facebook üzerinden erişmemize izin verdiğiniz içeriklerin yanı sıra uygulama üzerinde paylaştığınız, yüklediğiniz, gösterdiğiniz veya görülebilir olarak işaretlediğiniz veya diğer kullanıcılara gönderdiğiniz bilgilere ev sahipliği yapmak, bunları saklamak, kullanmak, kopyalamak, göstermek, çoğaltmak, uyarlamak, düzenlemek, yayınlamak, değiştirmek ve dağıtmak için Blurry’e tüm dünyada geçerli, transfer edilebilir, alt lisanslanabilir, telif hakkı olmayan bir hak verirsiniz. Ek olarak, Blurry’nin içeriğinizin uygulama dışında kullanılmasını önlemesi için, diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflar tarafından uygulamanın içinden alınmış içeriğinizin ihlali hususunda sizin adınıza hareket etmesi için Blurry’i yetkilendirirsiniz. Bu, bilhassa içeriklerinizin üçüncü kişiler tarafından uygulama dışından alınması ve kullanılması durumunda TCK hükümler. İçeriklerinize olan lisansımız, geçerli yasalar (örneğin bu yasalar tarafından tanımlı bir şekilde kişisel bilgilerinizi içeren herhangi bir İçerik için kişisel veri koruması ile ilgili yasalar) KVKK (kişisel verileri koruma kanunu) kapsamındaki sorumluluk almaktadır ve uygulamanın işletilmesi, geliştirilmesi, sunulması ve iyileştirilmesi ve yeni hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesi gibi sınırlı amaçlar içindir. Yerleştirdiğiniz veya bize uygulama üzerinde yerleştirmek için izin verdiğiniz herhangi bir içerik diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve uygulamayı ziyaret eden veya ona katılan (örneğin diğer Blurry kullanıcıları tarafından paylaşılan içerik edinen kişiler gibi) herhangi bir kişi tarafından görüntülenebilir. 

Facebook hesabınızdan gönderilen bilgiler dahil hesabınızın oluşturulması üzerine gönderdiğiniz tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, İçeriği uygulama üzerinden yayınlama ve Blurry’e yukarıdaki lisansı verme hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

Uygulamanın bir parçası olarak yayınladığınız herhangi bir içeriği izleyebileceğimizi veya inceleyebileceğimizi anlamakta ve kabul etmektesiniz. Bizim tek başımıza vereceğimiz karara göre bu sözleşmeye aykırı olan veya uygulamanın itibarına zarar verebilecek olan herhangi bir İçeriği kısmen veya tamamen silebiliriz. 

Müşteri hizmetleri temsilcilerimizle iletişim kurarken saygılı ve nazik olacağınızı kabul etmektesiniz. Müşteri hizmetleri temsilcilerimizden herhangi birisine veya diğer çalışanlara karşı davranışınızın herhangi bir zamanda tehditkâr veya saldırgan olduğunu hissedersek hesabınızı derhal sonlandırma hakkımızı saklı tutuyoruz. 

Blurry’nin uygulamayı kullanmanıza olanak sağlamasının karşılığında bizim, iştiraklerimizin ve üçüncü taraf ortaklarımızın uygulamaya reklam yerleştirebileceğini kabul edersiniz. Uygulamamız hakkında Blurry’e tavsiyeler veya geri bildirim göndermekle Blurry’nin bu geri bildirimleri size bedel ödemeden herhangi bir amaçla kullanabileceğini ve paylaşabileceğini kabul etmektesiniz. 

Blurry’nin yasal olarak bu şekilde davranması gerekiyorsa veya erişim, saklama veya ifşanın aşağıdaki durumlarda olduğu gibi gerekli olduğuna iyi niyetli şekilde inanıyorsa hesap bilgilerinize erişebileceğini, bunları muhafaza edebileceğini ve ifşa edebileceğini kabul etmektesiniz: (i) yasal sürece uymak; (ii) bu sözleşmeye riayeti sağlamak; (iii) herhangi bir İçeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek; (iv) sizin müşteri hizmetleri taleplerinize yanıt vermek veya (v) Şirketin veya herhangi bir başka kişinin haklarını, malını veya kişisel güvenliğini korumak. 

11. Yasaklı Eylemler 

Uygulamayı kullanmakla aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz: 

11-1-)Uygulamayı, yasadışı veya bu sözleşme tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmak. 

11-2-) Uygulamayı herhangi bir zararlı veya kötü amaçla kullanmak 

11-3-) Uygulamayı Blurry’e zarar verme amacıyla kullanmak 

11-4-)Topluluk İlkelerimizi ihlal etmeden uygulamayı kullanmak. 

11-5-) İstenmeyen e-postalar göndermek, kullanıcılardan para istemek veya kullanıcıları dolandırmak. 

11-6-) Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya izni olmadan bir başka kişinin görüntülerini yayınlamak. 

11-7-) Herhangi bir kişiyi korkutmak, takip etmek, tehdit etmek, saldırmak, incitmek veya karalamak. 

11-8-) Herhangi bir kişinin tanıtım, mahremiyet, telif, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya sözleşme hakkı dahil haklarını ihlal eden veya haklarına tecavüz eden herhangi bir içerik yayınlamak. 

11-9-) Nefret söylemi, tehdit edici, cinsel olarak açık veya pornografik; şiddeti kışkırtan; çıplaklık ya da grafik şiddet veya nedensiz şiddet niteliğinde herhangi bir İçerik yayınlamak. 

11-10-) Irkçılık, bağnazlık, nefret ya da herhangi bir grup veya bireye karşı her türlü fiziksel zarar teşvik eden herhangi bir içerik göndermek. 

11-11-) Diğer kullanıcılardan herhangi bir amaçla şifreleri istemek veya ticari veya yasadışı amaçlarla kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri istemek veya bir başka bir kişinin kişisel bilgilerini onun izni olmadan yaymak. 

11-12-) Başka bir kullanıcının hesabını kullanmak, başka bir kullanıcı ile paylaşmak veya birden fazla hesaba sahip olmak. 

11-13-) Hesabınızı feshetmişsek bizim iznimiz olmadıkça bir başka hesap oluşturmak. 

Bu sözleşmeyi ihlal etmişseniz, uygulamayı kötüye kullanmışsanız veya uygulama üzerinde veya dışında gerçekleşen eylemler veya iletişimler dahil Blurry’nin herhangi bir şekilde uygunsuz veya yasa dışı olarak gördüğü bir şekilde davranmışsanız, Blurry soruşturma yapmadan ve/veya hesabınızı uygulama içi satın alma işlemleri için para iadesi yapmadan feshetme hakkını saklı tutar. 

12. Başka Kullanıcıların İçerikleri

Blurry işbu sözleşmeyi ihlal eden içerikleri gözden geçirme ve kaldırma hakkını saklı tutsa da bu tür içeriklerin hukuki ve cezai sorumluluğu paylaşan kişiye aittir. Blurry uygulamada yer alan tüm İçeriklerin işbu sözleşme ile uyumlu olacağını garanti etmez. Uygulama üzerinde bu sözleşmeyi ihlal eden içerik görürseniz, lütfen uygulama içerisinden veya internet sitemiz üzerinden şikayet başvurusunda bulunun. 

13. Satın Alımlar 

Blurry zaman zaman iTunes, Google Play veya Blurry tarafından yetkilendirilen diğer ödeme platformları aracılığıyla satın alınabilecek ürün ve hizmetler ("uygulama içi satın alma") sunabilir. Bir uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmeyi seçerseniz, satın alma işleminizi geçerli ödeme sağlayıcısından ve ödeme yönteminizden (kartınız veya Google Play veya iTunes gibi bir üçüncü taraf hesabı olsun) onaylamanız istenir. Bu ödeme yönteminiz, seçtiğiniz hizmetler ve ödemelerinize uygulanabilecek satışlar veya benzer vergiler için size görüntülenen fiyatlardan ücretlendirilir ve geçerli olarak Blurry veya üçüncü taraf hesabına bu ödemenin alınması için yetki verirsiniz. 

A-Otomatik yenileme: Otomatik yenilenen bir periyodik abonelik satın alırsanız, siz iptal edene kadar alırken kullandığınız ödeme yöntemiyle abonelik, faturalandırılmaya devam eder. İlk abonelik taahhüdü döneminizden sonra ve herhangi bir abonelik döneminden sonra, aboneliğiniz, abone olurken kabul ettiğiniz fiyata otomatik olarak ek bir eşdeğer süre boyunca devam eder. Aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsanız veya aboneliğinizi değiştirmek veya sonlandırmak istiyorsanız, üçüncü taraf hesabınıza veya Blurry'deki hesap ayarlarına giriş yapmanız ve aboneliğinizi iptal etmek için talimatları izlemeniz gerekir. Hesabınızı bir şekilde silerseniz veya Blurry uygulamasını cihazınızdan silerseniz, bu aboneliğinizi iptal etmez; Blurry, uygun şekilde Blurry hesabınıza veya üçüncü taraf hesabınıza aboneliğinizi iptal edene kadar kabul ettiğiniz ödeme yönteminden tahsil edilen tüm paralara alıkoyar. Bunu da anlamadım. Aboneliğinizi iptal ederseniz, aboneliğinizi o sırada geçerli olan abonelik sürenizin sonuna kadar kullanabilirsiniz ve aboneliğiniz o tarihte geçerli süreniz dolduktan sonra yenilenmez. 

B-Ek hizmetlerin kullanımı: Blurry uygulamasından “Turbo mesaj” gibi bazı özellikleri kullanmak için sınırlı, kişisel, devredilemez, alt lisans verilemez, iptal edilebilir bir lisans satın alabilirsiniz. Hesabınızda gösterilen herhangi bir ek hizmet özelliğinin gerçek dünyada somut bir karşılığı yoktur ve depolanmış herhangi bir değeri yansıtmaz, bunun yerine lisansınızın boyutunun miktarını gösterir. Ek hizmetlerde size verilen hak, hizmetin sunulması sona erdiğinde veya hesabınız başka şekilde kapatıldığında veya sonlandırıldığında, bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak sona erer. Blurry, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, ek hizmetlere erişme veya bunları kullanma hakkı için ücret alma hakkını saklı tutar ve / veya ek hizmetleri ücretsiz veya ücretsiz olarak dağıtabilir. Blurry; ek hizmetleri istediği zaman yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya ortadan kaldırabilir. Bu tür hakların kullanılması durumunda, Blurry'nin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğü yoktur. Ek hizmetler yalnızca uygulama aracılığıyla kullanılabilir. Uygulama yoluyla yapılan hiçbir ürün alımları iade edilemez. Bu satın alımlar nihaidir. Uygulamada kullanılmak üzere ek hizmetler sağlanması, bu tür ek hizmetler satın almanızın kabul edilmesinden hemen sonra başlayan bir hizmettir. Herhangi bir nedenle para iadesi talep edilmediğini ve bir hesap kapalıyken, kullanılmayan ek hizmetler için para veya başka bir tazminat almayacağınızı kabul edersiniz. 

C-İadeler: Genellikle, satın alma işlemlerine ilişkin hiçbir masraf iade edilemez ve kısmen kullanılan süreler için geri ödeme de yapılamaz. 

14. Telif Hakkı İhlali İddiaları için Bildirim ve Prosedür: 

Eserinizin kopyalandığını ve telif hakkı ihlali oluşturacak bir şekilde Hizmet üzerinde yayınlandığına inanıyorsanız lütfen bize aşağıdaki bilgileri sağlayın: 

14-1-) Telif hakkının sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin elektronik veya fiziksel imzası; 

14-2-) İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserin bir açıklaması; 

14-3-) İhlal edici nitelikteki materyalin Hizmet üzerinde bulunduğu yerin bir açıklaması (ve bu açıklama bizim ihlal edici olduğu iddia edilen materyali bulmamızı sağlamaya makul olarak yeterli olmalıdır); 

14-4-) Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil iletişim bilgileriniz; 

14-5-) Karşı çıkılan kullanıma telif hakkı sahibinin, vekilinin veya yasaların yetki vermediğine iyi niyetle inandığınıza dair sizin tarafınızdan yazılı bir beyan; ve 

14-6-) Bildiriminizdeki yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğuna ve sizin telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili bulunduğunuza dair yeminli beyanınız. 

Telif hakkı ihlali iddialarının bildirimi, Şirkete [email protected] adresine e-posta ile iletilmelidir: 

Blurry, mükerrer ihlalcilerin hesaplarını feshedecektir. 

15. Sorumluluğun Reddi 

Blurry, uygulamayı olduğu gibi olması gerektiği şekilde sağlamaktadır ve uygulama ile ilgili olarak (içerdiği tüm içerik dahil) yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, sınırlama olmaksızın tatmin edici kalite, ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme dahil açık, zımni, yasal veya başka türlü hiçbir çeşit garanti vermemektedir. Blurry, (a) hizmetin kesintisiz, güvenli veya hatasız olacağı, (b) hizmetteki herhangi bir kusur veya hatanın düzeltileceği veya (c) hizmet üzerinden veya hizmet aracılığıyla elde ettiğiniz herhangi bir içerik veya bilginin doğru olacağını beyan etmemekte veya garanti etmemektedir. 

Blurry, sizin, bir başka kişinin ya da üçüncü tarafın hizmet aracılığıyla yayınladığı, gönderdiği veya aldığı herhangi bir içerikten sorumluluk kabul etmemektedir. Uygulamanın kullanımı aracılığıyla indirilen veya başka türlü elde edilen herhangi bir materyale sizin takdirinizle ve riski size ait olmak üzere erişilmektedir. 

Blurry, sizin veya başka herhangi bir kullanıcının, hizmet içinde veya dışındaki davranışları reddeder ve onlardan sorumlu değildir. 

16. Bağımsız Hizmet Servisleri

Hizmet üçüncü taraflarca sunulan reklamlar ve promosyonlar ve diğer web siteleri veya kaynaklara bağlantılar içerebilir. Blurry bu harici web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilir olmasından (veya olmamasından) sorumlu değildir. Hizmetimiz aracılığıyla ulaşılabilir kılınan üçüncü taraflarla etkileşime geçmeyi seçerseniz sizinle ilişkileri söz konusu tarafın şartlarına tabi olacaktır. Blurry, bu gibi üçüncü tarafların şartlarından veya eylemlerinden sorumlu değildir. 

17. Sorumluluk Sınırlaması 

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Blurry, iştirakleri, çalışanları, lisans verenleri veya hizmet sağlayıcıları hiçbir durumda aşağıdakilerden doğan, doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalınmış kar kaybı, veri, itibar veya diğer soyut kayıplar dahil dolaylı, sonucuna bağlı, örnek niteliğinde, tali, özel, ceza niteliğindeki veya artırılmış zararlardan sorumlu olmayacaktır: Blurry’e söz konusu herhangi bir zamanda zarar olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile, (i) hizmete erişiminiz veya hizmetleri kullanmanız ya da erişememeniz veya kullanamamanız, (ii) hizmet üzerinde, hizmet aracılığıyla veya hizmetlerin kullanımının ardından diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların davranışı veya içeriği, veya (iii) içeriğinize yetkisiz erişim, içeriğinizin yetkisiz kullanımı veya değiştirilmesi. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, hiçbir durumda Blurry’nin uygulamadan veya işbu anlaşmadan doğan veya bunlar ile ilgili tüm talepler için toplam sorumluluğu, Blurry’e karşı dava açtığınız veya herhangi bir yasal işlemde bulunduğunuz tarihten hemen önceki yirmi dört (24) aylık dönemde, var ise, sizin tarafınızdan Blurry’e yapılan ödemeleri aşmaz. Bir önceki cümlede ifade edilen tazminat sınırlandırması (i) sorumluluğun dayandığı sebebe bakılmaksızın (kusur, sözleşme, haksız fiil, kanun veya başka türlü), (ii) sorumluluğun ihlalinin türüne bakılmaksızın ve (iii) tüm durumlara, uygulamaya ve bu anlaşmaya istinaden uygulanır. 

Bazı yargı çevreleri belirli zararların muaf tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu yüzden bu bölümdeki istisna ve sınırlamaların bazıları veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir. 

18. Kullanıcıların Tazminat Sorumluluğu

Yürürlükteki yasalar kapsamında izin verildiği ölçüde Blurry, iştiraklerimiz ve onların ve bizim yetkililerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, vekillerimiz ve çalışanlarımızı, herhangi bir şekilde sizin Hizmete erişiminiz veya Hizmeti kullanmanız, sizin İçeriğiniz veya sizin bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden dolayı, bunlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü şikayet, talep, iddia, zarar, kayıp, masraf, borç ve harcama karşısında korumayı, savunmayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. 

19. Sözleşme Hakkında Diğer Durumlar 

Bu Sözleşme, Gizlilik Politikası, Güvenlik İpuçları ve uygulamada sunduğumuz ek özellikler, ürünler veya hizmetler satın aldıysanız size açıklanan tüm şartlar, Blurry ile ilişkiniz hakkında sizinle Blurry arasındaki tüm sözleşmeyi içerir ve uygulamanın kullanımı, aşağıdaki istisna hariç olmak üzere: Bölüm 15'in geriye dönük uygulanmasını devre dışı bırakmış olan herkes, Blurry ile tahkim için herhangi bir önceki anlaşmaya ve bu sözleşmeyi ileriye dönük olarak tahkime tabi tutar. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü geçersiz sayılırsa bile bu sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır. Blurry’nin bu sözleşmenin herhangi bir hakkını veya hükmünü yerine getirememesi veya uygulamaması, bu hak veya hükmün feragat edilmesi anlamına gelmez. Blurry hesabınızın başkasına devredilemeyeceğini ve hesabınıza ilişkin tüm haklarınızın ölümünüzle sona ereceğini kabul edersiniz. Bu sözleşmenin bir sonucu olarak hiçbir acente, ortaklık, ortak girişim, güvene dayalı veya başka bir özel ilişki veya istihdam yaratılmamıştır ve Blurry adına herhangi bir şekilde herhangi bir beyanda bulunamaz veya bağlanamazsınız. 

20. Mücbir Sebepler 

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Blurry gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Blurry, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlarda, Blurry için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Blurry herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 

21. Yürürlük, Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü 

İşbu sözleşme, Kullanıcı tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

22-ÖZEL DURUMLAR ve CEZA-İ ŞART 

1) Kullanıcının sorumluluğu telefon ve mail sahibine aittir. Telefonun ve mailin başka kişiler tarafından kullanılmasından tamamen bunların sahipleri sorumludur. Blurry bu konuda kesinlikle yükümlülük kabul etmez. 

2)Blurry tüm çalışmalarını bir düzen dahilinde dürüstlük ve aynı zamanda gizlilik içinde yapmaktadır. Tüm mevzuat ve sözleşme kurallarını ihlal eden, yaptığı fiil ile Blurry’nin zararına sebep olan kişi ve kişiler bu zarardan sorumludur. Bu zararın tespitini tamamen Blurry’nin yetkili kurulları yapar. Zarara sebep olan kişi tespit edilen zararın on (10) katı ceza-i zararı kabul ve taahhüt eder. Zararın tazmini bakımından ihtar için kullanıcının telefonuna mesaj gitmesi yeterlidir. 

23- İşbu Sözleşme 23 (Yirmi üç) maddeden ibarettir. Blurry tarafından sunulan hizmetleri kullanmak isteyen kişiler bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayrikabili rücu olmak üzere peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.